Vragen Volkskrant over achtergrondmuziek d.d. 10 juli 2020

Op 10 juli 2020 heeft de Volkskrant een aantal vragen gesteld met betrekking tot achtergrondmuziek. Onderstaand de vragen en de door Buma/Stemra gegeven antwoorden hierop.

“Waarom wordt bepaald repertoire als achtergrondmuziek geschouwd?”.

Het repartitiereglement (de afspraken over hoe auteursrechtgeld wordt uitgekeerd) wordt samen met onze leden vormgegeven en door de ALV vastgesteld. De balans die we daarin gevonden moet worden is om aan de ene kant recht te doen aan hoe vaak een liedje gespeeld wordt een passende economische waarde te verbinden, en het voor muziekgebruikers betaalbaar te houden, en aan de andere kant de operatie zo goedkoop en efficiënt mogelijk te maken. Je zal begrijpen dat het ondoenlijk is om voor elke vorm van muziekgebruik een eigen licentievorm te creëren. Dat wordt te duur (en gaat dus ten koste van de uitkering van geld aan onze leden), nog los van het feit dat we er door wetgeving aan gehouden zijn maximaal 15% van het geïncasseerde en verdeelde geld als kosten te mogen maken. Bovendien moeten zowel de leden als de medewerkers van Buma/Stemra als de muziekgebruikers ervan uit kunnen gaan dat dat wat afgesproken is ook uitgevoerd wordt. Buma/Stemra dient in gelijke gevallen gelijk te behandelen. Het is ons dan ook niet toegestaan om met muziekgebruikers voor eenzelfde gebruik verschillende tarieven te hanteren of toe te passen.

Ons distributiebeleid (en onderliggend reglement) is gestoeld op categorisering n.a.v. type muziekgebruiker (RTV per zender, Online per DSP, live per type organisator, collectieve regelingen per sector, etc.). Zo worden (collectieve) licenties voor achtergrondmuziek inderdaad uitgekeerd in de distributiecategorie Mechanische Achtergrondmuziek, tenzij iemand opteert voor en voldoet aan de vereisten voor de “unlogged performances”-regeling (zie https://www.bumastemra.nl/faq/unlogged-performances/). Unlogged performances worden 1-op1 uitgekeerd. De waarde per licentie(deel) per gebruikt werk wordt dan berekend.

Mechanische achtergrondmuziek wordt uitgekeerd op verschillende vormen van referentierepertoire. We zijn druk bezig dit meer 1-op1 te maken en met de komst van nieuwe technologie om muziekwerken te herkennen, zetten we hier ook stappen in. De volgende stap is vindt in 2021 plaats en dan gaan we over naar sectorspecifiek(er) referentierepertoire

 “Muziek die in het buitenland gedraaid is, leveren geen inkomsten in Nederland op?”

Omdat we hier geen extra gegevens hebben, is het gissen naar wat er gebeurd is. Aan de hand van de speellijsten zelf kan niet geconcludeerd worden of de buitenlandse zuster het optreden heeft gelicenceerd/geincasseerd of dat ze dat zou moeten doen. Als dit wel het geval is, zegt het op zich ook niets of de zuster over voldoende gebruiksgegevens beschikt om tot toewijzing van deze gelden aan een rechthebbende te komen. Als dit gebruik wel beschikbaar is en gebruikt wordt, kan het lokale repartiereglement de zuster nog dwingen het niet aan deze rechthebbende toe te wijzen. Als het wel wordt toegewezen kan het zijn dat het (nog) niet aan B/S uitgekeerd is. Ten slotte kan het ook nog bij Buma/Stemra in het proces zitten.  Het lukt me niet om op deze korte termijn dit individuele geval na te pluizen. Zeker met alleen deze informatie. Vorig najaar is een grote buitenland-uitkering gedaan uit geld dat nog niet aan gebruikers was toegewezen, dus misschien dat het daar in zit. Deze uitkering is gedaan als toeslag, en daarom zijn er geen specifieke liedjes aan gekoppeld. Maar nogmaals: of dat ook deze kwestie betreft, kan ik niet met zekerheid zeggen,

Voor niet-ingewijden is niet altijd af te leiden uit het repartitiereglement hoe de getallen in de distributiespecificaties tot stand zijn gekomen of hoe deze gelezen moeten worden. We geven daarover informatie op onze website, en voor veel componisten en tekstschrijvers is de muziekuitgever, waar veel auteursrechtexperts werken, vaak beschikbaar om dit uit te zoeken. Er worden workshops en seminars gegeven (onder andere door “music rights on tour), en op door ons mede gefinancierde conferenties voor muziekprofessionals als Amsterdam Dance Event en Eurosonic Noorderslag zijn tal van workshops, lezingen en keynotes over auteursrechten waar wij onze rechthebbenden informeren over hoe het licentieren en uitkeren in zijn werk gaat.

Natuurlijk kan het altijd beter: We publiceren binnenkort als verdiepend naslagwerk naast het repartitiereglement een beleidsboek distributie waarin per distributiecategorie wordt uitgelegd hoe berekeningen tot stand komen.

“Het is een rommeltje”

Buma/Stemra staat onder toezicht van het College van Toezicht Auteursrechten, voldoet aan de eisen die branche-organisatie Voi©e stelt en de criteria die de wereldwijde koepelorganisatie CISAC stelt. Daar wordt ook jaarlijks op toegezien. Wij keren ieder jaar uit aan onze 30.000 rechthebbenden, en nog eens tienduizenden via onze zusterorganisaties in het buitenland. Dat gaat met honderdduizenden betalingen over het gebruik van miljoenen liedjes die miljarden keren gestreamd, gespeeld, gedownload en opgevoerd worden. We hebben honderdduizenden licenties met muziekgebruikers.  Vóór de coronacrisis en tot het begin van dit jaar gingen de inkomsten richting de ¼ miljard euro. Ieder jaar verwerken we zo’n 10.000 commentaren (een commentaar is het recht om te reclameren over het ontbreken van, of te weinig uitbetaalde bedragen) van onze rechthebbenden, die allemaal afgehandeld worden, en waarvan er zo’n 6.000 kunnen leiden tot gewijzigde uitkeringen. Er is een klachten- en geschillenprocedure waar slechts een handvol mensen gebruik van maakt. Natuurlijk kunnen we verder verbeteren, en moeten we onze systemen steeds aanpassen aan nieuwe vormen van muziekgebruik: met name in het on-line segment groeit het gebruik en komen er steeds andere vormen van gebruik bij.

“Er is een huisarts en die draait maar 1 CD (met natuurgeluiden). De huisarts moet tóch betalen voor het gebruik van die CD

Ook in dit geval is het zonder nadere documentatie gissen naar wat er aan de hand is. In het algemeen is het zo dat als iemand geen door Buma vertegenwoordigd repertoire gebruikt, die niet hoeft te betalen voor muziekgebruik. Dus als er ten onrechte een factuur gestuurd is, kan je de huisarts in kwestie zeggen dat die contact met ons kan opnemen. Ik weet niet over welke CD je het hebt (volgens jouw informatie staat die CD de hele dag op), maar misschien zijn er andere rechthebbenden dan alleen degene die geprobeerd heeft de muziek te licentieren.

Waarom en waarvoor de huisarts een factuur heeft gekregen (je kon niet aangeven van wie die factuur was) kan ik niet nagaan. Het kan zijn dat voor ander kgebruik, een factuur van SCAN voor SENA of VIDEMA gestuurd is, of misschien heeft de huisarts in kwestie via www.mijnlicentie.nl iets verkeerd ingevuld? Het kan ook zijn dat de factuur door een bond of koepelorganisatie gestuurd is.

Tijdens de Floriade is er op basis van de met ons afgesproken licenties voor verschillende vormen van muziekgebruik zoals live-optredens, mechanische achtergrondmuziek betaald. Het gebruik van dit specifieke werk, zoals het werd gebruikt, werd gekwalificeerd als mechanische achtergrondmuziek. Het werk voldeed niet aan de voorwaarden voor unlogged performances en kon dus niet als zodanig gelicienteerd worden. Het werk is als mechanische achtergrondmuziek gelicentieerd en volgens de met de leden afgesproken regels behandeld. Zie https://www.bumastemra.nl/faq/unlogged-performances/.

Als Nederlands repertoire in het buitenland gebruikt wordt door anderen dan de componist zelf, kan het een paar jaar duren voordat dat geld in Nederland terechtkomt. Een rechthebbende kan dat versnellen door zelf het voortouw te nemen en te melden dat dat gebruik zich voorgedaan heeft. Voor zover we op deze termijn in de kwestie van Guiran kunnen zien, heeft betrokkene in 2018 voor het eerst speellijsten aangeleverd met betrekking tot muziekgebruik in 2014 en 2015. Hiermee zijn wij aan de slag gegaan door na te gaan bij onze zusterorganisaties of er niet meer uitvoeringen waren dan waarvoor aan hem is uitbetaald.

Enkele verdiepende links: https://www.bumastemra.nl/muziekgebruikers/direct-registreren/  legt uit welke licenties er zijn; ons repartitiereglement staat op https://www.bumastemra.nl/wp-content/uploads/2019/10/Repartitiereglement-Buma-incl-toelichting-CvTA-13aug2019-ALV-12juni2019-v1.pdf