Remixen

25 april 2017

Remixen

Een remix is vaak een bewerkte versie van één of meerdere bestaande muziekwerken. Denk bijvoorbeeld aan een bestaand werk dat in een nieuw jasje wordt gegoten of een mash-up van een paar bestaande werken. Er zijn vele variaties mogelijk. Niet iedere aanpassing van een bestaand werk is een bewerking in de zin van de auteurswet. De bewerker kan een eigen auteursrecht krijgen op zijn bewerking, mits de bewerking voldoende origineel is. Voor de repartitie van Buma/Stemra geldt dat er geen sprake is van een bewerking als precies dezelfde compositie uitgebracht wordt in een andere toonsoort of als er enkel stemmen aan het werk toegevoegd worden. In het algemeen gaat het om eenvoudige praktische toevoegingen die geen wezenlijke bijdrage leveren tot het muziekwerk.

Toestemming
Voor het maken van een bewerking heeft een bewerker vooraf toestemming nodig van de originele makers van dat werk. De toestemming voor een bewerking kan uitsluitend verkregen worden via de rechthebbenden. Als de oorspronkelijke componist of tekstdichter wordt vertegenwoordigd door een muziekuitgeverij (door een uitgavecontract) dan kun je de toestemming over het algemeen regelen via de muziekuitgeverij. Is er geen sprake van een muziekuitgeverij dan moet je zelf aan de slag om de oorspronkelijke componist of tekstdichter te benaderen en de toestemming aan hen te vragen. Buma/Stemra kan namens hen geen toestemming verlenen voor het maken van bewerkingen. Rechthebbenden kunnen toestemming weigeren of aan de toestemming voorwaarden verbinden.

Als een liedje/werk bewerkt wordt in de vorm van een remix, hebben de originele makers nog steeds het auteursrecht op het werk. Mocht de bewerker aanspraak willen kunnen maken op het auteursrecht van dit nieuwe werk en een vergoeding als bewerker willen ontvangen, dan zal dit uit de schriftelijke toestemming (autorisatiecontract) moeten blijken. Een bewerker krijgt namelijk alleen uitgekeerd van Buma op het gebruik van de bewerking als voor het maken van de bewerking schriftelijke toestemming is verleend en uit de toestemming blijkt dat aan de bewerker een bewerkersaandeel wordt toegekend.

Sample
Voor het gebruiken van een sample is ook toestemming nodig van de originele rechthebbenden van het werk. Toestemming kan gevraagd worden bij de uitgever of rechtstreeks bij de componist/tekstschrijver van het nummer. Bij het gebruiken van een sample wordt er een ‘bestaande opname’ gebruikt. Voor het gebruik van een opname is toestemming nodig van de mastereigenaar van de opname. In veel gevallen is dat de platenmaatschappij.

Auteursrecht

De tekstbewerker van een auteursrechtelijk beschermd muziekwerk ontvangt slechts een aandeel in de opbrengst van dat muziekwerk wanneer hij tot de tekstbewerking schriftelijk toestemming heeft gekregen. Deze dient bij uitgegeven muziekwerken te zijn verleend door de uitgever, tenzij de oorspronkelijke makers of hun rechtverkrijgenden in de gesloten uitgaveovereenkomst de uitgever geen volmacht hebben gegeven tot het verlenen van deze toestemming. In dit laatste geval en bij niet uitgegeven muziekwerken dient de toestemming te zijn verleend door de oorspronkelijke makers of hun rechtverkrijgenden.

Voor het bewerken van een compositie (bijvoorbeeld het arrangeren) is tevens toestemming nodig. Opgelet dient te worden dat de bewerker van een compositie bij Stemra geen aandeel krijgt, tenzij hij een bewerker is van een compositie die tot het publieke domein behoort.