Sociale en culturele ondersteuning

Naast het behartigen van de belangen van de bij ons aangesloten tekstschrijvers, componisten en uitgevers, vindt Buma/Stemra het belangrijk om ook een sociale en culturele bijdrage te leveren. Dit gebeurt onder meer met Buma Cultuur, waar Buma/Stemra oprichter en grootste financierder van is. De organisatie is verantwoordelijk voor evenementen als Amsterdam Dance Event (ADE), Eurosonic Noorderslag en Buma NL.

Daarom kent Buma het Fonds voor Sociale en Culturele Doeleinden. Dit fonds is onderdeel van Buma en heeft als doelstelling: de behartiging van de ideële en materiële belangen van componisten, tekstdichters en uitgevers en de bevordering van het Nederlandse muziekleven.

Het fonds wordt gefinancierd uit de incasso. Van geïncasseerde gelden wordt na verrekening van de lasten en de baten maximaal 10% afgezonderd en toegevoegd aan het Fonds voor Culturele en Sociale doeleinden.

Het besluit om gelden aan sociale en culturele doelstellingen te besteden is gebaseerd op onze statuten (artikel 29.4) De leden van Buma besluiten hier jaarlijks over door middel van de goedkeuring van de jaarrekening. Het bestuur besluit over de bestemming van de gelden en wordt daarin geadviseerd door de Bestuurscommissie Sociaal/Cultureel.

Vanuit het Fonds voor Sociale en Culturele Doeleinden wordt bijgedragen aan Stichting Buma Cultuur, Stichting Sociaal fonds Buma, Oudedagsvoorziening voor auteurs resp. Uitgevers en aan de Toeslag Ernstig. Zie hier de presentatie hierover op de ALV van 26 augustus 2020.

Buma Cultuur

Stichting Buma Cultuur heeft tot doel het cultuurbeleid van de Vereniging Buma mede vorm te geven en uit te voeren alsmede het tot stand doen brengen en propageren van muziekwerken en hiermee verbonden culturele uitingen behorende tot de Nederlandse muziek. Ook promoot Stichting Buma Cultuur het uitvoeren en uitzenden en distribueren in zowel binnen- als buitenland, van muziekwerken.

Het bestuur van de stichting wordt benoemd door bestuursverkiezingen op de algemene ledenvergadering van Buma uit voordrachten van de beroepsverenigingen van auteurs en uitgevers. Zie hier het bijbehorende Rooster van aftreden.

Sociaal Fonds Buma

Stichting Sociaal Fonds Buma verleent aan componisten/tekstdichters bijstand op grond van objectieve billijke criteria.

Oudedagsvoorziening auteurs

Vanaf een bepaald jaarlijks Buma inkomen, komt een auteur in aanmerking voor de zogeheten ’Regeling Oudedagsvoorziening’. Een oudedagsvoorziening voor auteurs is één van de belangen die Buma nastreeft. De nieuwe regeling voor de oudedagsvoorziening is vanaf 1 januari 2013 in werking getreden. Deze voorziening is de opvolger van het beroepspensioenfonds Aena.

  • Zodra een auteur in aanmerking komt voor de ‘Regeling Oudedagsvoorziening’ ontvangt de auteur van ons de daarvoor benodigde documenten. De auteur hoeft hier zelf niets voor te doen.
  • Op basis van de ‘Regeling Oudedagsvoorziening’ ontvangt de auteur, wanneer deze voldoet aan de deelnamevoorwaarden, een percentage van zijn/haar Buma jaarinkomen als inleg voor zijn/haar oudedagsvoorziening.
  • Het geld van deze regeling is bedoeld om zelf een eigen oudedagsvoorziening te financieren. Dit ter aanvulling op iemands bestaande oudedagsvoorziening, bijvoorbeeld AOW.

Oudedagsvoorziening uitgevers

Dit is de Oudedagsvoorziening variant voor muziekuitgevers. Vanaf een bepaald jaarlijks Buma inkomen, komt een uitgever in aanmerking voor de zogeheten ‘Oudedagsvoorziening voor uitgevers’.

Uitgevers die in aanmerking komen voor deze regeling moeten de toegekende bijdrage aanwenden ten behoeve en in de sfeer van (aanvullende) oudedagsvoorzieningen binnen het uitgeversbedrijf van de uitgever.

Wanneer een uitgever voldoet aan de deelnamevoorwaarden ontvangt hij/zij een bijdrage die mede afhankelijk is van zijn/haar Buma jaarinkomen inzake oorspronkelijk Buma/Stemra repertoire. Sub-uitgegeven repertoire telt niet mee. De regeling bestaat sinds 2007.

Toeslag Ernstig

In het eerste kwartaal wordt de Toeslag Ernstige Rubrieken uitbetaald. Iedereen die in het voorgaande exploitatiejaar geld van Buma heeft ontvangen voor muziekuitvoeringen die in de Ernstige Rubrieken zijn afgerekend komt in aanmerking voor deze toeslag. Deze toeslag wordt betaald uit het Fonds voor Sociale en Culturele Doeleinden. Het betreft hier een procentuele uitkering waarvan uitsluitend een rekening-courant overzicht wordt toegestuurd.

De ernstige rubrieken zijn:

Categorie Naam Omschrijving
CA Carillonmuziek Beiaardbespelingen in torens door heel Nederland
CB Ballet Muziek bij Ballet- en overige dansvoorstellingen
CE Symfonische muziek Beroeps- en amateur symfonieorkesten
CO Orgelmuziek Orgelconcerten
CR Recitals & Kamermuziek Concertmuziek van -overwegend- Ernstige muziek
CS Overige concertmuziek Uitvoeringen van -overwegend- hedendaagse jazz
CZ Zang & Accordeonmuziek Uitvoeringen door amateur zangkoren, accordeon- en mandolineorkesten
HB Harmonie & Fanfaremuziek Uitvoeringen door militaire beroepsorkesten
HF Harmonie & Fanfaremuziek Uitvoeringen door amateur harmonie- & fanfareorkesten, brass- en drumbands
KP Protestantse Kerkmuziek Muziek bij Protestantse erediensten
KR R.K. Kerkmuziek Muziek bij Rooms-Katholieke erediensten