Integriteitscommissie

(Regeling geldend tot 21 juni 2018)

De Integriteitscommissie behandelt klachten van leden van Buma/Stemra over een aanmerkelijke schending van de Gedragscode van een zittend bestuurslid en adviseert het Buma/Stemra bestuur bij schorsing en ontslag van een bestuurslid.

De Integriteitscommissie telt tenminste 5 leden, benoemd door de algemene ledenvergadering van Buma/Stemra (één onafhankelijke voorzitter, plaatsvervangend onafhankelijk voorzitter en 3 Buma/Stemra rechthebbenden).

Procedure (verkort)

Een lid kan, als klager, bij de bestuursvoorzitter een klacht indienen wanneer hij meent dat er sprake is van een schending van de gedragscode voor bestuursleden. De klacht moet voldoen aan de daarvoor gestelde eisen zoals opgenomen in het Integriteitsreglement. Een van die eisen is een duidelijke uiteenzetting van de klacht inclusief vermelding van de geschonden norm en gestaafd door feiten en bewijsstukken omtrent de (vermeende) schending. De bestuursvoorzitter toetst de klacht aan de vereisten en doet in principe binnen 4 weken uitspraak. Indien er sprake is van een kennelijke klacht zal de bestuursvoorzitter de klacht ter behandeling voorleggen aan de integriteitscommissie.

De integriteitscommissie toetst de doorgestuurde klacht en kan de klager in de gelegenheid stellen om eventuele gebreken aan het klaagschrift te herstellen. De integriteitscommissie kan vervolgens de klager en beklaagde in de gelegenheid stellen te worden gehoord. De integriteitscommissie heeft daarbij ruimte voor enige beschouwing, bijvoorbeeld “kan een sanctie minder begrijpelijk of niet onbegrijpelijk achten of “acht de klacht een minder ernstige schending van de gedragscode”. De integriteitscommissie doet binnen 2 maanden uitspraak en brengt advies uit aan het bestuur van Buma/Stemra.

Uitgesloten van behandeling door de integriteitscommissie zijn klachten die in behandeling zijn resp. zijn geweest bij de Geschillencommissie Buma/Stemra.

Raadpleeg hier het Integriteitsreglement

Samenstelling van de Integriteitscommissie Buma/Stemra

Voorzitter: mevrouw mr. drs. J. de Vreese-Rood
Plaatsvervangend voorzitter: de heer mr. N. van Lingen
Lid-auteur: De heer W.B. Hoiting
Lid-auteur: De heer E. Verwey
Lid-auteur: Vacature

Wanneer uw klacht aan alle voorwaarden voldoet kunt u het schriftelijk aanhangig maken door het aan te melden bij het secretariaat.

Integriteitscommissie Buma en Stemra
Secretariaat, t.a.v. mevrouw mr. O. Meijer
Postbus 3080
2130 KB Hoofddorp

integriteitscommissie@bumastemra.nl