Governance Code & Bestuursmodel

Buma/Stemra volgt het Raad-van-Toezicht-model van de Governance Code Cultuur 2018 en meer specifiek het Raad-van-Toezicht-model van VOI©E. Buma/Stemra volgt de door VOI©E vastgestelde Governance Code CBO’s 2021. Buma/Stemra kenmerkt zich door een professionele Raad van Bestuur (een algemeen bestuurder/ceo en een financieel bestuurder/cfo) en een Raad van Toezicht (RvT) van 9 personen die toezicht houdt op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken. De RvT bestaat uit 3 onafhankelijke personen, een voorzitter met juridische expertise en twee leden met financiële/it expertise, alsmede 6 Buma/Stemra-leden. Daarnaast functioneert een adviserende Raad van Rechthebbenden (RvR) van 12 personen en een algemene vergadering van Buma/Stemra rechthebbenden (ALV) die jaarlijks bijeenkomt.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van Buma/Stemra. De Algemene Ledenvergadering benoemt en ontslaat bestuurders, stelt de jaarrekening vast en besluit over statutenwijzigingen. Het bestuur en de Raad van Toezicht leggen verantwoording af aan de Algemene Ledenvergaderging. De Algemene Ledenvergadering kan onder bepaalde voorwaarden een deel van haar bevoegdheden mandateren aan de Raad van Rechthebbenden. Voor de van kracht zijnde mandatering zie hier.

Raad van Toezicht (RvT)

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene zaken. Ook heeft het een goedkeuringsbevoegdheid voor belangrijke besluiten en het beleidsplan met bijbehorende begroting. De RvT houdt in ieder geval toezicht op:

  • Besluitvorming binnen het directieoverleg
  • De realisatie van de doelstellingen
  • De strategie en voornaamste risico’s
  • De uitkomsten van beoordelingen van interne risicobeheersings- en controlesystemen
  • De naleving van wet- en regelgeving
  • Het opmaken van de jaarrekening en opstellen van de jaarlijkse begroting

Daarnaast kan de RvT commissies opstellen, waaronder een auditcommissie. Deze houdt onder meer toezicht op de administratieve organisatie en een goede werking van processen en systemen.

Raad van Rechthebbenden

De Raad van Rechthebbenden adviseert het bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast bereidt de Raad van Rechthebbenden de besluitvorming op de Algemene Ledenvergadering voor.

Raad van Bestuur

Het strategisch beleid wordt opgesteld door het bestuur. Vervolgens gaat het ter goedkeuring naar de Raad van Toezicht. Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de onderneming. Bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering en leggen verantwoording af aan de ledenvergadering en de Raad van Toezicht. Het bestuur werkt volgens het collegiale model van besluitvorming en streeft naar consensus.