Financiële informatie

Transparantieverslagen

De transparantieverslagen van Buma/Stemra zijn opgenomen in paragraaf 1.5 van de jaarverslagen. 

____________________________________________________________________

 

Buma/Stemra keerde in 2021 opnieuw recordbedrag uit aan leden, ondanks coronacrisis

In totaal zijn de rechtenopbrengsten van Buma/Stemra in 2021 uitgekomen op € 204,7 mln. Dat is 0,6% meer dan in 2020, maar 6,8% onder het niveau van recordjaar 2019. Online muziekgebruik was de grootste groeier naar een aandeel van 22%. Radio en TV lieten na de eerste Corona impact een goed herstel zien. Het live segment daalde met 82% ten opzichte van 2019 (het laatste jaar zonder Covid-19 impact).

Hoewel sommige segmenten zwaar onder druk stonden door de maatregelen in het kader van de Corona pandemie, overtreffen de totale resultaten de verwachtingen. In 2021 keerden wij ruim 196 miljoen euro uit aan tekstschrijvers, componisten en uitgevers van muziek. Een stijging van 1,8% ten opzichte van 2020 en een nieuw recordbedrag, maar de inkomsten per muziekmaker variëren sterk. Om de impact van Covid-19 te verkleinen heeft Buma/Stemra in samenwerking met VOICE  en de Federatie Auteursrechtbelangen in 2021 een door het ministerie van OCW gefinancierd tweede Investeringsfonds Muziek geopend, waarmee wordt bijgedragen aan de continuïteit van het creatieve proces. Inmiddels is voor 2022 een derde investeringsronde geopend. Ook heeft Stemra € 4,3 miljoen extra uitbetaald uit de continuïteitsreserve.

Het financieel jaarverslag 2021 vind je hier.

Buma/Stemra blijft in beweging voor verbetering: To the Beat of the Drum!

De toename van rechtenopbrengsten Online zet naar verwachting door en Buma/Stemra zet zich in om haar positie in dit marktsegment te verstevigen. In de begroting 2022 is niet uitgegaan van een langdurige, volledige lockdown en gedwongen sluiting van Werk- & verkoopruimten en Horeca. Voor Evenementen is ingeschat dat in 2022 herstel zal plaatsvinden tot 70% van het niveau pre-Covid-19. Dit laatste vormt de grootste onzekerheid in de totaal begrote rechtenopbrengsten van € 223,1 miljoen, waarmee het recordniveau van 2019 overtroffen zou worden.

De lagere rechtenopbrengsten in de jaren 2020 en 2021 werken door in de in 2022 voor distributie beschikbare bedragen. De reguliere repartitie zal waarschijnlijk niet voor 2024 terug zijn op het niveau pre-Covid-19. Net als in 2020 en 2021 maakt Buma/Stemra zich sterk om de totale repartitie zo hoog mogelijk te houden. Het team van Buma/Stemra ziet er met enthousiasme naar uit om in 2022 de beoogde verbeteringen op te pakken en om beweging te creëren: To the Beat of the Drum!

Lees hier meer over de begroting voor 2022.

Ondanks lockdown in eerste halfjaar zicht op realisatie van gematigd optimistische begroting 2021

De eerste helft van 2021 werd gekenmerkt door vergaande lockdown maatregelen. Nog steeds zijn de versoepelingen in onze sector beperkt en vooral voor de evenementenbranche zijn de vooruitzichten nog erg onzeker. De aanhoudende Covid-19 beperkingen hebben grote gevolgen voor de componisten, muziekschrijvers en uitgevers die zijn aangesloten bij Buma/Stemra en ook voor Buma/Stemra zelf.

Hoewel de incasso in het eerste halfjaar 2021 door de lockdown fors lager is dan begroot, verwachten we – met de kennis van nu – dat de realisatie over heel 2021 dichtbij de gematigd optimistische begroting zal uitkomen. Ook de begrote repartitie van € 172,8 miljoen (inclusief € 8,6 miljoen toevoeging aan het Fonds voor Sociale en Culturele doeleinden) verwachten wij te realiseren. In deze repartitiebegroting is rekening gehouden met de Covid-19 impact op incasso in 2020 én 2021. De begrote repartitie in 2021 is circa 10% lager dan de realisatie in 2020.

Bekijk hier de verdere toelichting op de actuele ontwikkelingen, acties en verwachtingen.

Een jaar van rake klappen, maar ook met positieve geluiden en zicht op een weg omhoog

Het jaar 2020 kende bijzondere en uitdagende omstandigheden. De sinds 12 maart afgekondigde landelijke Covid-19 maatregelen leidden tot een daling van rechtenopbrengsten uit een aantal marktsegmenten. Deze daling werd deels gecompenseerd door de sterke groei van Online rechtenopbrengsten. In totaal zijn de rechtenopbrengsten van Buma/Stemra in 2020 uitgekomen op € 203,5 mln. Dat is 7,4% onder het niveau van recordjaar 2019. In 2020 is in totaal een recordbedrag van € 192,7 mln gereparteerd. De toename van 1,4% is mede gerealiseerd door het versneld distribueren van auteursrechtgelden voor de segmenten RTV en Podia. De inkomsten per muziekmaker variëren echter sterk. Daarnaast heeft Buma/Stemra leden en aangeslotenen geholpen door in samenwerking met ander partijen het Noodfonds Muziek en een Investeringsfonds op te zetten. Hoewel de toekomst voor de korte termijn nog ongewis is, maakt Buma/Stemra zich er wel klaar voor. In 2020 hebben we onze nieuwe strategie gelanceerd: To the Beat of the Drum. Bekijk hier het jaarverslag 2020 en voorgaande jaren.

Corona drukt nog zwaar op 2021; Buma/Stemra maakt zich klaar voor een betere toekomst!

Buma/Stemra heeft de begroting voor 2021 opgesteld. We delen deze met onze leden, in een vorm die afwijkt van wat u van ons gewend bent. Dat heeft alles te maken met de maatschappelijke en economische realiteit waarin we leven. Omdat er grote onzekerheid bestaat over de nabije toekomst, hebben we besloten om naast de begroting een viertal scenario’s op te stellen. Vooral de voor 2021 begrote incasso van rechtenopbrengsten kent grote onzekerheid. Door ons doorgerekende scenario’s variëren van € 193,8 miljoen tot € 153,6 miljoen incasso voor 2021. Dit is circa 5% tot 25% lager dan de voorlopige realisatie 2020, die op haar beurt 7% lager was dan de realisatie 2019. De veranderende verhouding tussen incasso en kosten brengt tijdelijk een hoger kostenpercentage met zich mee. Bekijk hier de begroting voor 2021 en de verschillende scenario’s (ten opzichte van de voorlopige resultaten over 2020).

Eerste helft van 2020 – Buma/Stemra probeert schade coronacrisis te beperken

Het jaar 2020 begon veelbelovend, maar dit kantelde eind februari drastisch door de uitgebroken coronacrisis. De (inter)nationale maatregelen om het coronavirus te beheersen, hebben grote gevolgen voor de componisten, tekstschrijvers en uitgevers die zijn aangesloten bij Buma/Stemra en ook voor Buma/Stemra zelf. Buma/Stemra doet er alles aan om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken door het versneld uitkeren van auteursrechtgelden, middels het Noodfonds Muziek en het Investeringsfonds Muziek. Door Buma/Stemra zijn verdere maatregelen genomen om in 2020 waar mogelijk kosten te besparen. Lees hier meer over de halfjaarcijfers 2020.

Buma/Stemra kijkt terug op een goed 2019

Het jaar 2019 was voor onze organisatie een jaar van groei en verder verbeterde efficiency. We kijken er met trots op terug. De rechtenopbrengsten van Buma/Stemra zijn in 2019 in vrijwel alle marktsegmenten gestegen ten opzichte van 2018 en zijn in totaal uitgekomen op € 219,7 miljoen, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar met 3%. In 2019 is in totaal € 190,0 miljoen aan auteursrechtgelden uitbetaald aan rechthebbenden, ruim 5% meer dan in 2018. De beheerskosten zijn met € 26,2 miljoen ruim 10% lager dan in 2018. Bekijk hier het jaarverslag 2019 (en voorgaande jaren.

Positieve verwachtingen voor 2019 zetten de toon voor 2020!

De begroting voor 2020 is in december 2019 vastgesteld door de Raad van Toezicht en mede gebaseerd op onze laatste verwachtingen voor boekjaar 2019: incasso en repartitie boven begroting, lagere beheerskosten en beleggingsresultaten ruim boven het normatief rendement. Ten opzichte van de begroting 2019 verwacht Buma/Stemra in 2020 € 9,7 miljoen meer rechtenopbrengsten te incasseren en € 11,1 miljoen meer te distribueren aan rechthebbenden. Bekijk hier de budgetcijfers voor 2020.

Buma/Stemra boekt in de eerste helft van 2019 goede resultaten.

Buma/Stemra kijkt terug op een goed eerste halfjaar 2019. Rechteninkomsten stijgen in vrijwel alle marktsegmenten en de beheerskosten zijn onder controle. De beleggingsresultaten zijn zeer positief en maken de negatieve resultaten over 2018 meer dan goed. Deze realisaties bieden een goede basis voor de rest van het boekjaar.  Lees hier meer over de halfjaarcijfers 2019.