Live tarief regelingen

Q&A Podia / Live muziek vindt u hier.

Nieuw Algemeen Tarief

Per 1 januari 2017 gaat het nieuwe Algemeen Tarief in. De volumekorting is daarin afgeschaft. Het nieuwe tarief gaat uit van een degressief stelsel waarbij wordt gewerkt met schijven. De verschuldigde vergoeding wordt per evenement en in elk geval per dag over de totale recette of het totaalbedrag aan gages (wat het hoogste is).

U vindt het Algemeen Tarief hier.

Daarnaast bestaan de volgende regelingen:

Vergoedingsregeling

Voor organisatoren die op basis van het Algemeen Tarief minimaal 25 keer per jaar evenementen organiseren of een minimum afdracht hebben van 100.000 euro per jaar, bestaat de mogelijkheid om een doorlopende overeenkomst af te sluiten. Wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden, komt de organisator in aanmerking voor een vergoeding van 5% over de aan Buma af te dragen vergoeding. Neem contact op met de afdeling Podia voor meer info.

Tarief Special Event

Dit tarief is van toepassing op evenementen van minimaal twee dagen en een recette boven de 1.000.000 euro, waarbij de kosten voor een overnachting in de kaartprijs zijn verwerkt. Voor de berekening van de totale recette mag, onder bepaalde voorwaarden, van de kaarten inclusief overnachting 45% worden afgetrokken. Daarna wordt afgerekend op basis van het Algemeen Tarief.

Versnelde verwerking en uitkering

Onder bepaalde voorwaarden komen (licentie inkomsten van) concerten in aanmerking voor versnelde verwerking en uitkering. Een dergelijk concert noemen we dan een ‘Mega Live Act’ (MLA). Hiervoor gelden de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • De recette van het concert bedraagt ten minste € 75.000;
  • Ten minste 60% van het totaal aantal tijdens de hoofd act uit te voeren muziekwerken, is geschreven door de uitvoerend artiest(en) van die werken. De uitvoerend artiest(en) dient (dienen) dus eigenaar te zijn van de auteursrechten van ten minste 60% van de tijdens de hoofd act uit te voeren muziekwerken;
  • Buma/Stemra ontvangt ten minste 28 dagen voor aanvang van het concert een verzoek tot behandeling van het concert als MLA. Dit verzoek kan door de volgende partijen worden ingediend:
    I. Collectieve beheersorganisaties;
    II. Uitgevers / individuele auteursrechthebbenden;
    III. Het management van een artiest (als deze artiest direct auteursrechthebbende is);
  • Een (voorlopige) setlijst van de hoofd act is verstrekt aan Buma/Stemra.

Deze dienst is alleen beschikbaar voor individuele MLA’s (inclusief eventueel voorprogramma). Live optredens op festivals en soortgelijke evenementen worden niet als MLA verwerkt.

De licentievergoedingen die voor een MLA worden geïncasseerd, worden uitbetaald binnen 28 dagen nadat zowel de definitieve setlijst als de betaling van de volledige licentievergoeding door Buma/Stemra is ontvangen. Voor het versneld verwerken en uitkeren van MLA’s rekent Buma/Stemra een administratievergoeding van 8,5%.

 

Verrekenen van kortingen

In het verleden werden de netto licentie inkomsten bij een Mega Live Act (MLA) berekend door de verleende volumekorting één op één in mindering te brengen op de bruto licentie inkomsten van de betreffende MLA. Per 1 januari 2014 is het beleid ten aanzien van die berekening gewijzigd. Vanaf deze datum worden verleende kortingen in het gehele marktsegment in mindering gebracht op voor repartitie beschikbare gelden. Verleende kortingen worden dus evenredig in mindering gebracht op de totale omzet in de betreffende markt. De wijze van doorberekenen van kortingen bij MLA’s is daarmee in lijn gebracht met de manier waarop dit voor andere evenementen (niet-MLA’s) al jaren gebruikelijk is.

 

Berekening van het netto uit te keren bedrag

Het netto uit te keren bedrag voor een MLA, wordt dan als volgt berekend:

Bruto licentie inkomsten  – 8,5% administratievergoeding.