Mandatering van bevoegdheden algemene ledenvergadering richting Raad van Rechthebbenden

Achtergrondinformatie

Op grond van artikel 30 lid 2 Statuten Buma/Stemra kan de ALV bepaalde goedkeuringsbesluiten mandateren aan de Raad van Rechthebbenden. Door bepaalde bevoegdheden te mandateren kan Buma/Stemra, zonder te hoeven wachten op een jaarlijkse ALV, sneller inspelen op o.a. nieuwe ontwikkelingen in de markt. Op deze manier kan Buma/Stemra slagvaardiger zijn ten voordele van de rechthebbenden van Buma/Stemra en kan de ALV zich op de meer inhoudelijke onderwerpen richten.

Randvoorwaarden voor deze mandatering zijn:

 • Maximum termijn van drie jaar
  De ALV kan haar bevoegdheid voor een termijn van hooguit drie jaar mandateren aan de RvR.
 • Beperkte mogelijkheid van mandateren van bevoegdheden
  Niet alle bevoegdheden die liggen bij de ALV kunnen worden gemandateerd aan de RvR. Artikel 30 lid 2 van de Statuten van Buma/Stemra stelt dat alleen goedkeuringsbesluiten ten aanzien van sub a (E-votingreglement) en sub f (Repartitiereglement) geheel of gedeeltelijk kunnen worden gemandateerd  aan de RvR. Ten aanzien van het Repartitiereglement is het goed te beseffen dat het Repartitiereglement in grote lijnen beschrijft hoe Buma/Stemra reparteert. De mandatering heeft enkel betrekking op wijzigingen in het Repartitiereglement zelf. Een groot deel van de repartitie valt echter onder het uitvoeringsbeleid. Dit uitvoeringsbeleid valt onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, maar wel met een adviesrol voor de Raad van Rechthebbenden. Deze adviesrol wordt op dit moment vormgegeven door de Repartitiecommissie. Veelal leiden de adviezen die hier worden gegeven niet tot een wijziging in het Repartiereglement, maar tot een wijziging in het uitvoeringsbeleid.
 • Unanimiteit
  Een besluit van de Raad van Rechthebbenden dat is gebaseerd op het mandaatbesluit van de ALV, dient door de Raad van Rechthebbenden genomen te worden met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen. Aangezien de Raad van Rechthebbenden de bevoegdheid van de ALV overneemt, is het gewenst dat de hele Raad van Rechthebbenden achter de genomen besluiten dient te staan, vandaar de unanimiteit van de uitgebrachte stemmen. Indien de Raad van Rechthebbenden geen unaniem besluit kan nemen, zal het onderwerp alsnog aan de ALV kunnen worden voorgelegd.

De ALV kan door middel van een later ALV besluit een verleende mandateringsbevoegdheid altijd intrekken. Mocht bijvoorbeeld na twee jaar blijken dat de mandateringsbevoegdheid niet uitpakt als verwacht, kan de ALV (ondanks de termijn van drie jaar) de mandatering intrekken via een ALV besluit.

Het van kracht zijnde mandaat d.d. 2 juni 2021:

Op grond van artikel 30 lid 2 Statuten van Buma en Stemra heeft de ALV op 2 juni 2021 het volgende mandaat verleend aan de Raad van Rechthebbenden:

De Raad van Rechthebbenden heeft, voor de komende drie jaar, het volledige mandaat ten aanzien van goedkeuringsbesluiten die zien op wijzigingen in het E-votingsreglement.

De Raad van Rechthebbenden heeft, voor de komende drie jaar, een beperkt mandaat ten aanzien van goedkeuringsbesluiten die zien op wijzigingen in het Repartitiereglement Buma en Stemra, en wel beperkt als volgt:

 • Goedkeuringsbesluiten ten aanzien van technische wijzigingen in het Repartitiereglement Buma en/of Stemra, waarvan de wijziging niet leidt tot een verschuiving in de uitkeringen van de rechthebbenden;
 • Goedkeuringsbesluiten ten aanzien van tekstuele aanpassingen in het Repartitiereglement Buma en/ of Stemra, waarvan de wijziging niet leidt tot een verschuiving in de uitkeringen van de rechthebbenden; en,
 • Goedkeuringsbesluiten die zien op herschrijving conform de werkelijke praktijk in het Repartitiereglement Buma/Stemra, waarvan de wijziging niet leidt tot een verschuiving in de uitkeringen van de rechthebbenden.

Dit mandaat is van kracht tot 2 juni 2024.