Unlogged Performances

Wat zijn unlogged performances?

Het kan voorkomen dat componisten die exclusief voor één uitvoeringslocatie muziek schrijven hier geen vergoeding voor krijgen, omdat bijvoorbeeld ter plaatse geen opgaves gegaard worden. Ook bij uitzendingen op RTV kan het voorkomen dat bijvoorbeeld library muziek, of muziek die voor een specifieke reportage is geschreven, geen uitkering ontvangt. Voor deze componisten bestaat de regeling voor niet-gesignaleerde uitvoeringen (art. 9 & 10). In de praktijk blijkt de regeling vrijwel uitsluitend ingezet te worden voor mechanisch muziekgebruik op locaties waar geen rechtstreekse afrekening plaats vindt.

Hoe werkt het?

Voor de componisten die een beroep op deze regeling willen doen, wordt op grond van een aantal criteria besloten of de uitvoeringen/uitzendingen hier aan voldoen, voordat kan worden overgegaan tot een handmatige uitkering.

Wat zijn de criteria?

De criteria waar aan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een aanvraag zijn o.a:

  1. Het moet gaan om een structureel, dus meerjarig verschijnsel, van meerdere niet-gesignaleerde uitvoeringen/uitzendingen;
  2. De werken moeten bekend zijn bij Buma en moeten door alle rechthebbenden zijn aangemeld;
  3. Het specifieke gebruik komt niet of onvoldoende in de opgaven voor, bijvoorbeeld omdat deze niet worden gegaard;
  4. Het moet gaan om relatief veel uitvoeringen per muziekwerk. Alleen indien relatief veel uitvoeringen/uitzendingen niet gesignaleerd worden, kan één van de artikelen toegepast worden. Dit hangt samen met het vereiste dat de kosten niet disproportioneel mogen zijn ten opzichte van de opbrengsten;
  5. Er moet een licentie zijn afgesloten (m.a.w. Buma heeft tegen betaling toestemming verleend voor de uitvoeringen of uitzendingen). Indien geen incasso voor de betreffende locatie bestaat, kan ook niet uitgekeerd worden. Als er wel een licentie is, moet er een duidelijke één op één relatie met de gemelde werken gelegd kunnen worden. Er moet dus aangetoond kunnen worden welk aandeel betrekking heeft op de gemelde werken. Indien er een algemene licentie is afgesloten, kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen, omdat het voor deze licenties gewoonlijk niet mogelijk is om aan te tonen welk bedrag betrekking heeft op de specifieke werken;
  6. De uitvoering/uitzending wordt niet al op een andere manier in enigerlei verdelingsmethode betrokken, zoals bijvoorbeeld bij het: a. Gebruik van steekproeven b. Gebruik van referentierepertoire c. Gebruik op RTV (wordt dan al middels referentierepertoire AM afgerekend);
  7. De kosten voor de handmatige uitkering mogen niet disproportioneel zijn ten opzichte van de opbrengsten voor de rechthebbenden (zie hiervoor ook artikel 5, leden 3 en 5 van het repartitiereglement Buma). Hier speelt de hoogte van het licentiebedrag (als er een licentie is) een belangrijke rol. Een verzoek wordt niet verder in behandeling genomen indien voorafgaande schatting uitwijst dat het bedrag van de licentie lager dan €1.000 per locatie zal zijn.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Service Rechthebbenden, tel. nr. +31 (0)23 799 7889 of via info@bumastemra.nl