Postuum

Ik ben erfgenaam van een muziekauteur. Wat gebeurt er met het auteursrecht als de maker overlijdt?

Bij het overlijden van de maker van een songtekst of compositie, blijft auteursrecht nog zeventig jaar van kracht. Het recht om het werk te exploiteren (er geld mee te verdienen) komt, na het overlijden van de maker, voor die periode terecht bij de erfgenamen. Als u wilt dat Buma/Stemra de exploitatie van het auteursrecht blijft uitvoeren, kunt u een ervencontract sluiten. Dit contract regelt onder andere dat eventuele vergoedingen voor het gebruik van het werk worden uitgekeerd aan de erfgenamen. Hiervoor moet u een origineel exemplaar van de notariële verklaring van erfrecht sturen naar Buma/Stemra. Deze verklaring moet vermelden welke persoon of personen tot de nalatenschap gerechtigd zijn. Verder is het nodig een akte van overlijden door te geven aan de afdeling Service Rechthebbenden. Het aansluitformulier erven kunt u hier downloaden. De kosten van de aansluiting zijn € 45,76.

Wat gebeurt er met mijn auteursrecht als ik overlijd?

Het auteursrecht op een songtekst of compositie behoort toe aan de maker ervan. Tenzij het is overgedragen zoals in het geval van aansluiting bij Buma/Stemra. Bij overlijden van de maker van een werk blijft het auteursrecht nog zeventig jaar bestaan en het recht om het werk te exploiteren (er geld mee te verdienen) komt voor die periode terecht bij de erfgenamen. Indien een bij Buma/Stemra aangesloten auteur komt te overlijden, eindigt het exploitatiecontract tussen Buma/Stemra en de auteur automatisch. Indien de erfgenaam/erfgenamen willen dat Buma/Stemra de exploitatie van de betreffende auteursrechten blijft uitvoeren, moet de erfgenaam/erfgenamen het zogenaamde ervencontract met Buma/Stemra te sluiten.

Wat gebeurt er met de persoonlijkheidsrechten van de maker na zijn overlijden?

In principe vervallen persoonlijkheidsrechten direct na het overlijden van de maker. De maker heeft de mogelijkheid om bij testament of codicil iemand aanwijzen om na zijn dood over deze rechten te waken. Heeft de auteur niemand aangewezen, dan vervallen de persoonlijkheidsrechten.