Plagiaat

Wat is plagiaat en welke stappen kan ik ondernemen als ik plagiaat ontdek?

Plagiaat is geen wettelijke term en wordt niet in de Auteurswet genoemd. Vaak gaat het om situaties waarbij iemand het werk van een ander namaakt en presenteert als het zijne, waarbij inbreuk gemaakt wordt op het auteursrecht.

Als u ontdekt dat uw muziek in een ander werk is gebruikt zonder dat u daarvoor de credits heeft gekregen, kunt u de ander daar op aanspreken. Misschien komt u onderling tot een oplossing. Lukt dit niet, dan kunt u een procedure bij de rechtbank starten.

Een andere mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de Vaste Commissie Plagiaat. De Vaste Commissie Plagiaat (VCP) is in 1967 in het leven geroepen als extra dienstverlening aan de leden van Buma/Stemra. De VCP is een onafhankelijke commissie van deskundigen die plagiaatzaken tussen deelnemers van Buma en Stemra behandelt. Momenteel bestaat de VCP uit vijf muziekauteurs en twee auteursrechtspecialisten. Inmiddels is de VCP een zeer nuttige aanvulling gebleken op de dienstverlening van Buma/Stemra. De Commissie is bij uitstek deskundig waar het muziek betreft, en de procedure is efficiënt, snel, praktisch en relatief goedkoop. De regeling is toegankelijk voor rechtstreeks aangeslotenen van Buma/Stemra, inclusief de muziekuitgevers, die menen dat hun muziekwerk in een ander werk is gebruikt zonder dat ze daarvoor de credits hebben gekregen.

Voor de voorwaarden en procedures met betrekking tot plagiaatzaken kunt u contact opnemen met afdeling Customer Care Ledenservice via info@bumastemra.nl.

Kan ik me verzetten tegen publicatie van mijn creatie onder andermans naam?

Een maker van een werk kan een beroep doen op zijn persoonlijkheidsrechten. Persoonlijkheidsrechten beschermen de persoonlijke band tussen de maker en zijn werk. Zo mag een muziekauteur zich bijvoorbeeld verzetten tegen openbaarmaking van zijn werk onder een andere naam, tegen wijziging van het werk en tegen aantasting van zijn creatie die zijn eer, naam of waarde kunnen schaden.

Op grond van de auteurswet heeft u als maker van een werk het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het uw werk onder andermans naam.