Onverdeelbare gelden

Het kan voorkomen dat Buma/Stemra voor muziekgebruik wel gelden geïncasseerd heeft, maar dat essentiële gebruiks- en repertoire informatie ontbreekt zodat niet tot uitbetaling overgegaan kan worden. De vraag is wat Buma/Stemra doet om het geïncasseerde geld voor het niet herkende gebruik alsnog uit te kunnen keren. Maar ook, wat doet Buma/Stemra met de onverdeelbare gelden die aan het niet geïdentificeerd gebruik gekoppeld zijn?

Het verdelen van gelden

Buma/Stemra ontvangt doorgaans informatie over het gebruik van muziekwerken. Bijvoorbeeld via een setlijst (overzicht van gespeelde muziekwerken) van een podiumoptreden. Of zogeheten cue sheets met informatie over het gebruik van muziek in audiovisuele producties zoals films of tv-series. Maar ook door fingerprinting waarmee muziekgebruik op radio en televisie herkend wordt.

De opgave van het muziekgebruik bestaat meestal uit meerdere muziekwerken. In elk muziekwerk komen één of meer rechthebbenden voor, die elk recht hebben op hun aandeel.

Buma/Stemra keert de door haar geïncasseerde gelden uit aan de componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers die rechtstreeks bij Buma/Stemra of via collectieve beheersorganisaties in het buitenland zijn aangesloten. Deze uitkering van gelden vindt plaats op basis van verschillende informatiebronnen en op grond van de daar geldende repartitiereglement. Correcte en complete gebruiksinformatie over de gebruikte muziekwerken en copyrightinformatie over de rechthebbenden in de muziekwerken is daarbij essentieel om de geïncasseerde gelden zo accuraat mogelijk uit te kunnen keren. Zodra belangrijke informatie ontbreekt, kan Buma/Stemra de door haar geïncasseerde gelden dus niet optimaal uitkeren.

Ontbrekende informatie

Voorbeelden van ontbrekende gebruiksinformatie zijn:

  1. Het is wel bekend dat muziek is gebruikt, maar niet welke muziek. Dit komt bijvoorbeeld voor bij een liveoptreden waarvan bekend is dat er een vergoeding voor is geïncasseerd, maar waarvan onbekend is welke muziekwerken gespeeld zijn. Of bij een film waarvan geen cue sheet beschikbaar is.
  1. De gebruikte muziekwerken zijn bekend, maar de auteursrechtinformatie ontbreekt; er is weliswaar opgave gedaan van de gebruikte muziekwerken, maar het is niet bekend wie de rechthebbenden ten aanzien van het muziekwerk zijn. Ook als slechts één van de rechthebbenden bekend is, kan nog niet worden overgegaan tot uitbetaling.

Wat doet Buma/Stemra om toch te kunnen uitbetalen?

Op de volgende manieren probeert Buma/Stemra alsnog de ontbrekende gebruiksinformatie te achterhalen:

  1. Bij gebruik van muziek in audiovisuele producties worden cue sheets opgevraagd bij buitenlandse beheersorganisaties en producenten.
  1. Bij gebruik van muziek tijdens (live) optredens vraagt Buma/Stemra setlijsten op bij onder andere boekingskantoren, managers, artiesten en organisatoren van live-evenementen;
  2. Buma/Stemra maakt voor het herkennen van muziek op radio en tv gebruik van het fingerprint-systeem. Het herkenningspercentage ligt bij deze technologie zeer hoog, maar een klein percentage muziek wordt nog niet herkend. Dit kan bijvoorbeeld muziek zijn die is gemaakt door een componist of tekstschrijver die nog niet is aangemeld bij Buma/Stemra of waarvoor nog geen soundfile is aangeleverd. Rechthebbenden kunnen gebruik maken van de website Airplayclaim.nl. Op deze site worden commercials, films en tv-series geplaatst waarvan de gebruikte muziek niet geïdentificeerd is. Alle bij Buma/Stemra aangesloten rechthebbenden hebben toegang tot deze site en kunnen de niet geïdentificeerde muziek beluisteren. De maker van dit werk kan vervolgens het makerschap claimen.
  1. In het geval van het ontbreken van informatie over de rechthebbenden van de gebruikte muziekwerken, wordt de internationale copyright database Cis-Net geraadpleegd om de copyright-informatie van het werk op te zoeken.
  1. Zodra één rechthebbende in het gebruikte muziekwerk niet bekend is, wordt het beschikbare geld doorgestuurd naar de beheersorganisatie waarbij de auteurs waarvan de gegevens wel bekend zijn, aangesloten zijn. Als er meerdere rechthebbenden onbekend zijn, blijven de gelden in reserve totdat de auteursrechteninformatie bekend is.
  1. Aanvullend worden uiteenlopende bronnen zoals internet geraadpleegd om aanvullende informatie te vergaren of wordt met rechthebbenden rechtstreeks contact gezocht door de afdeling Service Rechthebbenden.

Alsnog uitkeren

Wanneer op het moment van een distributie gebruiksinformatie voor een correcte uitbetaling ontbreekt, worden de gelden in reservering gehouden. Zodra alle informatie met betrekking tot het muziekwerk verzameld is, wordt het geld alsnog uitgekeerd. Dit gebeurt via een zogeheten post-distributie.

De niet uitgekeerde gelden worden tot drie jaar na uitkering gereserveerd (het eerste moment waarop er geconstateerd kan worden dat er gegevens ontbreken of niet kloppen). Als het muziekwerk na drie jaar niet is geclaimd en we de rechthebbenden niet hebben kunnen identificeren, worden de gelden alsnog uitgekeerd. Dat gebeurt bij Buma door deze gelden toe te voegen aan het totaal beschikbare bedrag voor de Algemene Rechten distributie in het daarop volgende jaar en bij Stemra door een aparte jaarlijkse Stemra Onverdeelbaar-uitkering.