Muziek in opdracht

Ik maak muziek in opdracht. Moet ik dan mijn contract met Buma/Stemra beëindigen?

U hoeft uw contract niet te beëindigen. Bent u voor uw muziek in loondienst, dan is het van belang wat er in uw arbeidscontract staat. Als u bent aangesloten bij Buma/Stemra, bent u op grond van uw exploitatiecontract verplicht om een ‘afwijkend beding’ op te nemen in uw arbeidsovereenkomst. Hierin moet vermeld worden dat u het auteursrecht behoudt, zodat Buma/Stemra de exploitatie daarvan ter hand kan nemen.

Door het sluiten van de exploitatiecontracten met Buma en Stemra worden de exploitatierechten op alle bestaande en toekomstige werken overgedragen aan Buma en Stemra. Dit geldt dus ook voor de werken die in opdracht voor een speciale productie zijn gemaakt. De auteursrechten op deze werken zijn overgedragen aan Buma en Stemra. De auteur die in opdracht muziek maakt voor audio- en audiovisuele programma’s kan uitsluitend ten aanzien van het honorarium (buiten Stemra om) afspraken maken met de opdrachtgever. Onder honorarium verstaat men in dit verband de vergoeding die de componist ontvangt voor zijn geleverde prestatie en de kosten die hij heeft moeten maken om deze prestatie te leveren; het gaat hier dus niet om de vastlegging van de muziek zelf. Onder opdrachtmuziek verstaat Buma/Stemra muziek die speciaal, op maat en op aanvraag van een opdrachtgever (in opdracht) door een auteur voor een bepaalde audiovisuele productie is gecomponeerd.

Als ik muziek speciaal voor mijn productie laat componeren, word ik dan eigenaar van die muziek?

Nee. De rechten op de muziek blijven, tenzij anders overeengekomen, eigendom van de componist. Meestal draagt die de exploitatie van zijn rechten over aan een auteursrechtenorganisatie als Buma/Stemra. Voor elke reproductie moet u toestemming vragen via die organisatie.