Geschillencommissie Auteursrechten

Als u het niet eens bent met de factuur die u van Buma/Stemra heeft ontvangen, of u vindt dat in uw geval een onjuist tarief is toegepast, het tarief verkeerd is toegepast of dat het tarief te hoog is, dan kunt u klacht indienen bij de Geschillencommissie Auteursrechten.

Voordat u uw klacht voorlegt aan de Geschillencommissie Auteursrechten is er een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden:

 • Wanneer u onze interne klachtenprocedure hebt doorlopen en we komen samen niet tot een oplossing, kunt u naar de Geschillencommissie Auteursrechten.
 • Dit kan ook als u binnen de reactietermijn geen ontvangstbevestiging of antwoord op uw klacht heeft ontvangen.
 • De Geschillencommissie Auteursrechten behandelt uiteenlopende klachten over in rekening gebrachte vergoedingen, bijvoorbeeld omdat een onjuist tarief is toegepast of omdat de vergoeding naar uw mening niet billijk is.
 • Het factuurbedrag mag niet hoger zijn dan € 100.000,- en u moet binnen drie maanden nadat de vergoeding in rekening is gebracht een klacht of een verzoek om een mutatie of correctie van de factuur volgens onze interne klachtenprocedure bij ons hebben ingediend. (Over geschillen over een in rekening gebrachte vergoeding met een factuurbedrag van 100.000 euro of meer dient de rechter zich uit te spreken. Het is dan aan de rechter of hij voor zijn uitspraak advies vraagt aan de Geschillencommissie Auteursrechten.)
 • Gaat het om een factuur met een waarde van € 50.000,- of meer? Dan geeft u het niet betaalde bedrag bij De Geschillencommissie Auteursrechten in bewaring.
 • Voor het indienen van een klacht wordt klachtengeld gevraagd. Geeft de Geschillencommissie Auteursrechten u gelijk, dan krijgt u dit bedrag terug. De hoogte van het klachtengeld hangt samen met de hoogte van de factuur en varieert van 50 euro (bij een factuurwaarde tot 2.500 euro) tot 750 euro (bij een factuurwaarde tussen 50.000 en 100.000 euro).
 • De Geschillencommissie Auteursrechten betrekt bij haar beoordeling of de hoogte en de toepassing van een in rekening gebrachte vergoeding billijk zijn in ieder geval:
  het beginsel dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld;
  b. de waarde van het gebruik van het werk in het economisch verkeer;
  c. de aard en de omvang van het gebruik;
  d. de zelfreguleringspraktijk.
 • Wordt het geschil niet binnen drie maanden na de uitspraak van de Geschillencommissie Auteursrechten aan de rechter voorgelegd? Dan wordt hetgeen in de uitspraak van de Geschillencommissie Auteursrechten is vastgesteld, geacht te zijn overeengekomen tussen partijen.
 • Voor meer informatie over de procedure bij de Geschillencommissie Auteursrechten kunt u terecht op de website van De Geschillencommissie Auteursrechten.
 • De Geschillencommissie Auteursrechten is een onafhankelijke commissie en heeft tot taak de beslechting van geschillen die op of na 1 oktober 2011 zijn ontstaan tussen CBO’s die bij de stichting zijn aangesloten en betalingsplichtigen over de toepassing van door of namens de CBO’s op grond van de Auteurswet of de Wet op de naburige rechten op of na 1 oktober 2011 in rekening gebrachte vergoedingen.
 • Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Geschillencommissie.