Geschiedenis

Waar ligt de oorsprong van Buma/Stemra?

In de zeventiende eeuw begon men te erkennen dat immateriële eigendommen net als materiële eigendommen beschermd zouden moeten worden. Deze opvatting resulteerde in Nederland uiteindelijk in de Auteurswet van 1912. Artikel 1 van de wet omschrijft het auteursrecht:

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld.

Op initiatief van GeNeCo (Genootschap van Nederlandse Componisten) en de VMN (Vereniging van Muziekhandelaren- en uitgevers Nederland) werd in 1913 het Bureau voor Muziek – Auteursrecht, kortom Buma, opgericht.

Twee decennia na de oprichting van Buma bleek de belangenbehartiging van het recht op openbaarmaking niet meer voldoende. Door de opkomst van opnamenapparatuur moest ook de toestemming voor het vastleggen van werken en het gebruik van de opnames geregeld worden. Daarom richtte de Verenging Buma in 1936 Stemra op.