Freelance / in dienst

Wie is auteursrechthebbende als een werk door iemand in loondienst is gemaakt?

​In beginsel de werkgever. Maar werkgever en werknemers kunnen hierover andere afspraken maken, bijvoorbeeld in het arbeidscontract of in een cao.

Hoe zit het met de auteursrechten als een werknemer een werk maakt in de tijd van de baas?

De vraag of het werk in de tijd van de baas is gemaakt, speelt geen rol. Het gaat erom of de werknemer zijn werk in het kader van zijn dienstverband heeft gemaakt. Is dat het geval, dan berust het auteursrecht in beginsel bij de werkgever. Maakt de werknemer het voor zichzelf, dan is hij de rechthebbende.

Hoe zit het als de werknemer is aangesloten bij Buma/Stemra?

Een auteur die is aangesloten bij Buma/Stemra, is op grond van zijn exploitatiecontract verplicht een ‘afwijkend beding’ op te nemen in zijn arbeidsovereenkomst, wanneer hij zijn werken in het kader van een dienstverband schrijft. In dit afwijkend beding moet worden bepaald dat de werknemer, de auteur dus, zijn auteursrecht behoudt, zodat Buma/Stemra de exploitatie daarvan ter hand kan nemen. Een voorbeeld van een afwijkend beding is: “De auteursrechten op alle in dienstverband vervaardigde muziekwerken blijven in eigendom van de werknemer en komen niet toe aan de werkgever.”.

Een freelanceauteur maakt werk in opdracht. Wie heeft dan het auteursrecht. Hij of zijn opdrachtgever?

Als de auteur niet in dienstverband werkt, komt het auteursrecht op het gemaakte werk in eerste instantie aan hem toe. Als de opdrachtgever in het bezit wil komen van het auteursrecht, dan moet hij dat schriftelijk regelen met de auteur. Het is belangrijk dat beiden die overeenkomst goed lezen voordat ze tekenen.

Voor een auteur die is aangesloten is bij Buma/Stemra en in opdracht muziek maakt, geldt het volgende.

Door het sluiten van de exploitatiecontracten met Buma en Stemra worden de exploitatierechten op alle bestaande en toekomstige werken overgedragen aan Buma en Stemra. Dit geldt dus ook voor de werken die in opdracht voor een speciale productie zijn gemaakt. De auteursrechten op deze werken zijn overgedragen aan Buma en Stemra. De auteur die in opdracht muziek maakt voor audio- en audiovisuele programma’s kan uitsluitend ten aanzien van het honorarium (buiten Stemra om) afspraken maken met de opdrachtgever. Onder honorarium verstaat men in dit verband de vergoeding die de componist ontvangt voor zijn geleverde prestatie en de kosten die hij heeft moeten maken om deze prestatie te leveren; het gaat hier dus niet om de vastlegging van de muziek zelf. Onder opdrachtmuziek verstaat Buma/Stemra muziek die speciaal, op maat en op aanvraag van een opdrachtgever (in opdracht) door een componist voor een bepaalde audiovisuele productie is gecomponeerd.