Commentaar

Wat is een commentaar?

Een commentaar is iedere melding van een bij Buma/Stemra aangesloten auteur en/of uitgever of een zusterorganisatie met wie Buma/Stemra een vertegenwoordigingsovereenkomst heeft gesloten waaruit blijkt dat de auteur , uitgever of zusterorganisatie het oneens is met de hoogte van de door Buma/Stemra uitbetaalde vergoedingen of met het ontbreken van een uitbetaling van vergoedingen.

Het indienen van een commentaar

Wanneer u van mening bent dat u niet of niet voldoende heeft afgerekend gekregen, dan kunt u dit kenbaar maken bij Buma/Stemra door een commentaar in te dienen. Een onderbouwd commentaar waarbij alle verplichte gegevens zijn aangeleverd, kunt u indienen tot 31 december van het tweede jaar volgend op het kalenderjaar waarin de desbetreffende afrekening is verricht. Daarna vervalt uw recht om over een afrekening te klagen.
U kunt uw commentaar via de portal, via het commentarenformulier (Excel) of via een e-mail naar commentaren@bumastemra.nl indienen. Het commentarenformulier kunt u terugvinden op de portal bij de tab Help/Downloads/afrekeningen (huidige jaar)/commentarenformulier.
Om een commentaar in behandeling te kunnen nemen is in ieder geval de volgende informatie noodzakelijk:

  • Titel werk
  • Naam componist/auteur
  • Werknummer
  • Gebruiksperiode/datum
  • Distributie(nummer)

Daarnaast is voor ieder soort commentaar nog specifieke informatie nodig (zoals bijvoorbeeld plaats/locatie uitvoering, titel geluidsdrager etc). Op het commentarenformulier en op de portal is aangegeven welke gegevens verplicht moeten worden verstrekt, opdat het commentaar in behandeling kan worden genomen.

Wanneer u uw commentaar via de portal of het klachtenregistratieformulier indient en alle velden invult, is in principe alle relevantie informatie aanwezig om het onderzoek te kunnen opstarten. Indien u uw commentaar via e-mail indient, is het van belang dat u alle benodigde informatie meestuurt. Tot slot is het van belang dat u uw werken voor het versturen van de betreffende afrekening heeft aangemeld bij Buma/Stemra. Pas na aanmelding ontstaat een aanspraak op betaling met betrekking tot het aangemelde muziekwerk.

Wat gebeurt er na het indienen van uw commentaar?

U krijgt altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw commentaar een bericht van ons, waarin wij de ontvangst van uw commentaar bevestigen. Daarbij vermelden wij het dossiernummer waaronder uw commentaar is geregistreerd, wie uw commentaar in behandeling heeft en hoe de commentarenprocedure werkt.

Hoe lang duurt de commentarenprocedure?

Buma/Stemra streeft er naar uw commentaar binnen drie maanden af te handelen. Indien de behandeling van uw commentaar dermate complex kan de afwikkeling langer duren en kan Buma/Stemra de termijn verlengen tot maximaal 12. Alsdan zal Buma/Stemra u minimaal elke drie maanden informeren over de stand van zaken. Voor commentaren die zien op gebruik in het buitenland is het maximum van twaalf maanden niet van toepassing omdat de Buma/Stemra daarin afhankelijk is van de beschikbaarheid en aanlevering van de relevante informatie van zusterorganisaties. U ontvangt altijd een schriftelijk bericht van Buma/Stemra over de afhandeling van uw commentaar.

Verwachtte u een andere oplossing?

Bent u het met de uitkomst van uw commentaar niet eens, dan kunt u tegen het besluit dat op uw commentaar genomen is binnen 2 weken na ontvangst van het besluit in bezwaar gaan. U kunt uw brief met bezwaar richten aan de Interne Klachten Bezwaar Commissie per adres:

Buma/Stemra
De afdeling Customer Care
T.a.v. de heer M. van Zon
Postbus 3080
2130 KB Hoofddorp

Indien u het niet eens bent met de uitkomst van de Interne Klachten Bezwaar Commissie heeft u de mogelijkheid om binnen 3 maanden na ontvangst van het besluit een geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie van Buma/Stemra.

Geschillenregeling voor rechthebbenden en zusterorganisaties

Meer informatie over de Geschillencommissie en het Reglement Geschillencommissie vindt u.