Commentaar

Wat is een commentaar?

Een commentaar is iedere melding van een bij Buma/Stemra aangesloten auteur en/of uitgever of een zusterorganisatie met wie Buma/Stemra een vertegenwoordigingsovereenkomst heeft gesloten waaruit blijkt dat de auteur , uitgever of zusterorganisatie het oneens is met de hoogte van de door Buma/Stemra uitbetaalde vergoedingen of met het ontbreken van een uitbetaling van vergoedingen.

Het indienen van een commentaar

Ben je van mening bent dat je niet of niet voldoende afgerekend hebt gekregen? Dan kun je een commentaar indienen. Een onderbouwd commentaar waarbij alle verplichte gegevens zijn aangeleverd kun je indienen tot en met twee kalenderjaren terug. Mis je gebruik over een eerdere periode? Dan kun je daar geen commentaar meer over indienen.

NB: Zorg er altijd voor dat je je werken altijd zo snel mogelijk aanmeldt. Anders kunnen wij je werk niet herkennen en niet voor gebruik daarvan afrekenen.

Je kunt je commentaar indienen via MijnBumaStemra of via een e-mail naar commentaren@bumastemra.nl. Om een commentaar in behandeling te kunnen nemen is in ieder geval de volgende informatie voor ons noodzakelijk:

  • Titel werk
  • Naam componist/auteur
  • Werknummer
  • Gebruiksperiode/datum
  • Distributie(nummer)

Daarnaast is voor ieder soort commentaar nog specifieke informatie nodig (zoals bijvoorbeeld plaats/locatie uitvoering, titel geluidsdrager etc).

Wanneer je jouw commentaar via MijnBumaStemra indient, is in principe alle relevantie informatie aanwezig om het onderzoek te kunnen opstarten. Wil je een bijlage meesturen met je commentaren? Dan kun je deze sturen naar commentaren@bumastemra.nl.

Wat gebeurt er na het indienen van jouw commentaar?

Je krijgt altijd binnen 5 werkdagen na het indienen van jouw commentaar een ontvangstbevestiging met een eerste update.

Hoe lang duurt de commentarenprocedure?

Buma/Stemra streeft er naar jouw commentaar binnen drie maanden af te handelen. In het geval dat de behandeling van jouw commentaar erg complex is, kan de afwikkeling langer duren en kan Buma/Stemra de termijn verlengen tot maximaal 12 maanden. Wij zullen je in dat geval minimaal elke drie maanden informeren over de stand van zaken. Voor commentaren met betrekking tot gebruik in het buitenland is het maximum van twaalf maanden niet van toepassing, omdat de Buma/Stemra daarin afhankelijk is van de beschikbaarheid en aanlevering van de relevante informatie van zusterorganisaties. Je ontvangt altijd een schriftelijk bericht van Buma/Stemra over de afhandeling van jouw commentaar.

Verwachtte je een andere oplossing?

Als je het niet eens bent met de uitkomst van jouw commentaar, dan kun je binnen 2 weken na ontvangst van het besluit schriftelijk in bezwaar gaan. Je kunt je bezwaar indienen door een brief te sturen aan:

Buma/Stemra
De afdeling Customer Care
T.a.v. de mevrouw E. Maijer
Postbus 3080
2130 KB Hoofddorp

Ben je het niet eens met de uitkomst van de Interne Klachten Bezwaar Commissie? Dan heb je de mogelijkheid om binnen 3 maanden na ontvangst van het besluit een geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie van Buma/Stemra.

Geschillenregeling voor rechthebbenden en zusterorganisaties

Meer informatie over de Geschillencommissie en het Reglement Geschillencommissie vind je hier.