Beheerskosten Stemra

Administratievergoedingen zijn de bedragen die Stemra inhoudt op de distributie van rechtenopbrengsten om de kosten van de stichting te dekken. Het inhoudingspercentage verschilt per incassocategorie; de hoogte van deze inhoudingen in 2015 zijn hieronder als voorbeeld voor de gehanteerde systematiek opgenomen. Elk jaar worden de geldende administratievergoedingen in het jaarverslag opgenomen. Er zijn geen andere inhoudingen op de rechteninkomsten dan deze administratievergoedingen.

De administratievergoedingen worden, tezamen met het financieel resultaat en de entreegelden en contributies als bate gepresenteerd in de exploitatierekening. Het financieel resultaat bestaat uit rente-inkomsten uit geïncasseerde rechtenopbrengsten die nog niet uitgekeerd kunnen worden aan rechthebbenden en tijdelijk op spaarrekeningen worden aangehouden.

Een eventueel positief resultaat van de exploitatierekening wordt als toegevoegd aan de bestemmingsreserve van Stemra. Indien de bestemmingsreserve toereikend is wordt een deel hiervan aangewend voor een na-uitkering. Een eventueel negatief resultaat van de exploitatierekening komt ten laste van de bestemmingsreserve van Stemra.

beheerskosten Stemra