Beheerskosten en inhoudingen Buma

Administratievergoedingen zijn de bedragen die Vereniging Buma inhoudt op rechtenopbrengsten om de exploitatielasten van de Vereniging te dekken. Deze bestaan enerzijds uit een vaste administratievergoeding die wordt ingehouden op distributie van gelden uit Online (15%), Buitenland (5%) en de doorgifte van buitenlandse zenders door Aanbieders van netwerken (10%), en anderzijds op een variabel bedrag dat bij incasso wordt ingehouden op de andere rechtencategorieën. De variabele administratievergoeding wordt berekend op basis van de totale kosten, de vaste administratievergoedingen en de overige baten die Vereniging Buma ontvangt. In de navolgende tabel is een voorbeeldberekening opgenomen met onder de tabel een nadere toelichting van de gehanteerde systematiek.

beheerskosten Buma 1

De exploitatielasten van Vereniging Buma worden gedekt uit een zestal baten, zijnde de entree- en jaargelden ontvangen van rechthebbenden (1), de overige baten (2), de vaste administratievergoedingen op de incasso van Online, Buitenland en de doorgifte van buitenlandse zenders door Aanbieders van netwerken (3), het normatief rendement op de beleggingen (4) en het saldo van de overige financiële baten en lasten (5). Daarna worden de kosten die nog niet worden gedekt over alle rechtencategorieën behalve Online, Buitenland en Aanbieders netwerken buitenland verdeeld (6).

De vaste administratievergoeding op Online, Buitenland en de doorgifte van buitenlandse zenders door Aanbieders van netwerken tezamen met de variabele administratievergoedingen op overige rechtencategorieën betreffen de totaal op de incasso ingehouden kosten. In het voorbeeld van 2015 is dus in totaal € 13,9 miljoen aan administratievergoedingen ingehouden bij de rechthebbenden, te weten €2,8 miljoen (3) + € 1,1 miljoen (6). Meer informatie over inhoudingen vindt u hier.