Beheerskosten en inhoudingen Buma

Beheerskosten, inhoudingen en toevoegingen

Administratievergoedingen zijn de bedragen die Vereniging Buma inhoudt op rechtenopbrengsten om de exploitatielasten van de Vereniging te dekken. Afhankelijk van de rechtencategorie het betreft hanteert Buma een vaste – of variabele administratievergoedingen methodiek.

Vaste administratievergoeding

Op de categorieën Online (15%), Buitenland (5%) en de doorgifte van buitenlandse zenders door Aanbieders van netwerken (10%) wordt een vaste administratievergoeding methodiek toegepast.

Variabele administratievergoeding

Op de overige rechtencategorieën wordt een variabele administratievergoeding methodiek toegepast. Dit geldt voor alle categorieën die binnen de Buma Algemene rechten en Film worden uitgekeerd zoals Radio, Televisie, Podia, Ernstig, AM en Film.

De variabele administratievergoeding wordt berekend op basis van de totale kosten, de vaste administratievergoedingen en de overige baten die Vereniging Buma ontvangt. In de navolgende tabel (zie ook Jaarverslag Vereniging Buma 2020 pagina 14) is een voorbeeldberekening opgenomen met onder de tabel een nadere toelichting van de gehanteerde systematiek.

De exploitatielasten van Vereniging Buma worden gedekt uit een zestal baten, zijnde de entreegelden en contributies ontvangen van rechthebbenden (1), de overige baten (2), de vaste administratievergoedingen op de incasso van Online, Buitenland en de doorgifte van buitenlandse zenders door Aanbieders van netwerken (3), het normatief rendement op de beleggingen (4) en het saldo van de overige financiële baten en lasten (5). Daarna worden de kosten die nog niet worden gedekt over alle rechtencategorieën behalve Online, Buitenland en Aanbieders netwerken buitenland verdeeld (6).

Naast de bovengenoemde administratievergoedingen wordt op rechtencategorieën waar een variabele administratievergoeding wordt ingehouden (dus op alle incasso behalve op Online, Buitenland en de doorgifte van buitenlandse zenders door Aanbieders van netwerken) een inhouding gedaan voor het fonds voor sociale en culture doeleinden. Deze inhouding is volgens de statuten en reglementen van Vereniging Buma (artikel 29.4) een percentage van de incasso na aftrek van de ingehouden administratievergoedingen. De hierboven beschreven methodiek wordt voor 2020 in onderstaande tabel visueel gemaakt.

Volgens deze berekening, welke ook in het Jaarverslag Vereniging Buma 2020 (pagina 48) is te raadplegen, komt het totale variabele inhoudingspercentage uit op 13,93%. Dit kan uitgerekend worden door € 105,309 mln te delen door € 122,347 mln. Dit percentage bevat zowel een component ter dekking van de overgebleven exploitatielasten (zie component 6 hierboven), de SoCu inhouding als de toevoeging uit de vrijval reserveringen auteursrechtgelden.

Inhoudingspercentages

Via de volgende links zijn de gehanteerde inhoudingspercentages te vinden voor de distributies in het kalenderjaar 20182019, 2020, 2021 en 2022.