Downloadverbod bittere noodzaak volgens diverse brancheorganisaties

25 november 2011

De brancheorganisaties NUV, NVF, NVS en NVPI hebben zich gedistantieerd van het standpunt van de Consumentenbond, Ntb en FNV KIEM.

De NUV (Nederlands uitgeversverbond), NVF (Nederlandse Vereniging Van Filmverhuurders), NVS (Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducten) en NVPI (branchevereniging van de entertainmentindustrie) reageren hiermee op de wens van de Consumentenbond, Ntb en FNV Kiem om een vergoedingenstelsel voor niet-commercieel uploaden door privépersonen in te voeren en een downloadverbod tegen te gaan.

De partijen doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om ‘in het belang van de noodzakelijke verdere ontwikkeling van de digitale markt voor content de plannen te omarmen die het kabinet heeft om nieuwe bedrijfsmodellen op het internet te bevorderen en te beschermen’. Het voorgestelde verbod op downloaden uit illegale bron is volgens de partijen ‘bittere noodzaak om illegaal aanbod afdoende te kunnen bestrijden’.

‘Als een downloadverbod uitblijft zal, zo blijkt uit rechtspraak, de focus moeten worden verlegd naar het aanpakken van individuele consumenten die uploaden. Producenten en uitgevers achten dat uiterst onwenselijk. Bij de door het kabinet voorgestelde aanpak van downloaden uit evident illegale bron hoeven consumenten echter in beginsel niets te vrezen omdat downloaden de facto met rust wordt gelaten tenzij de consument expliciet weet dat de bron illegaal is’.

Ook over een eventueel vergoedingenstelsel zijn de brancheorganisaties duidelijk. ‘Het geopperde vergoedingenstelsel zal voor artiesten en auteurs nooit het inkomen uit normale digitale exploitatie – zoals downloads, e-books en streams – van hun werk kunnen evenaren, en het is nu juist die normale exploitatie die ernstig te lijden heeft onder het illegale aanbod. Los hiervan staat de toekomst van het thuiskopiestelsel, en op dat punt zijn producenten en uitgevers het niet eens met het kabinet. Het lijkt erop dat het thuiskopiestelsel wordt ingeruild voor het downloadverbod. In alle landen geldt echter een downloadverbod in combinatie met een thuiskopiestelsel. De thuiskopieheffing compenseert rechthebbenden voor het feit dat het consumenten is toegestaan om voor eigen gebruik kopieën uit legale bron te maken. Het downloadverbod verandert daar niets aan’.

Bron: Entertainmentbusiness.nl