Wijziging afrekening onverdeelde gelden live events

Vanaf uitkeringsjaar 2022 heeft een verandering plaats gevonden in de afrekening van onverdeelde gelden binnen live events. 

In augustus 2020 heeft de ALV ingestemd met een reglementswijzing inzake de administratie vergoedingen Buma. Deze wijziging is met ingang van 1 januari 2021 in werking getreden. De reglementswijziging houdt onder meer in dat is overgegaan van een achteraf vastgestelde variabele administratie vergoeding naar een vooraf gebudgetteerde vaste administratie vergoeding.  

In 2022 vallen de onverdeelde gelden Buma over gebruiksjaar 2017 en 2018 vrij.  

Oude systematiek
In de oude systematiek met achteraf vastgestelde variabele administratievergoeding (voor het laatst toegepast over gebruiksjaar 2020) werden de vrijgevallen onverdeelde gelden (voor het laatst over boekjaar 2016) via de administratie vergoeding toegevoegd aan de voor distributie beschikbare gelden in Buma algemene rechten (voor het laatst aan gebruiksjaar 2020) (live-, radio-, televisie-, film- en achtergrondmuziek) categorieën). 

Om uitvoering te kunnen geven aan de reglementswijziging is in nauwe samenwerking met de RvR commissie repartitie nieuw beleid ontwikkeld om onverdeelde gelden uit te keren. De Raad van Rechthebbenden heeft hier over geadviseerd aan de Raad van Bestuur. 

Nieuwe systematiek
In de nieuwe systematiek worden de beschikbare onverdeelde gelden (in boekjaar 2022 zijn dit gebruiksjaren 2017 respectievelijk 2018) per waardeketen (live-, radio-, televisie-, film- en achtergrondmuziek) als volgt verdeeld:

 • op basis van de uitgekeerde marktaandelen per rechthebbende over het oorspronkelijke gebruiksjaar (2017 respectievelijk 2018), of;
 • op basis van referentie repertoire uit het oorspronkelijke gebruiksjaar.  

Voor live events maken we gebruik van beide verdeelmethodieken. 

Op basis van uitgekeerd marktaandeel

Onverdeelde gelden live Ernstig categorieën: 

 • CA (Carillon)
 • CO (Orgelkringen) 
 • CZ (Koren) 
 • HB (Harmonie en Fanfare beroeps) 
 • HF (Harmonie en Fanfare overig) 
 • KP (Protestantse kerk)
 • KR (Katholieke kerk) 
 • CS/ CS2  (Jazz) 
 • CR (Recitals en kamermuziek)  
 • CE (Symfonie orkesten) 
 • ASE (Ernstig live Schouwburgen)  

Voor deze categorieën geldt over het algemeen dat de marktverdeling binnen bekende en afgerekende uitvoeringen voldoende representatief is als uitgangspunt voor een verdeling van de tot dan toe onverdeelde gelden binnen de categorie. 

Op basis van referentierepertoire 

Onverdeelde gelden Live amusement overige concerten, evenementen en festivals – afreken categorie AS 

De onverdeelde gelden 2017 en 2018 uit deze licenties worden afgerekend in de onverdeelbaar categorie AS_ONVERD (AS onverdeelbaar) op basis van referentie repertoire uit radio 2017 respectievelijk 2018 en afgerekende optredens in de categorie AS die hebben plaats gevonden in 2017 respectievelijk 2018. 

Onverdeelde gelden Dance events – afrekencategorie AS 

De onverdeelde gelden 2018 uit deze licenties worden afgerekend in de onverdeelbaar categorie DANCE_REF (Dance Referentie) op basis van referentie repertoire.  

Het referentierepertoire is samengesteld uit de volgende onderdelen: 

 1. Het repertoire van een aantal specifieke radioprogramma’s gericht op dancemuziek in 2018; 
 2. Het repertoire van een aantal grote dance events in 2018; 
 3. De online verkoopgegevens van dance repertoire via Beatport in 2018. 

 De onverdeelde gelden uit dance events die in 2017 hebben plaats gevonden zijn in december 2021 uitgekeerd  in DANCE_REF 2017. 

Onverdeelde gelden Live amusement in de horeca – afrekencategorie AL 

De gelden uit de horeca licenties waarvan we destijds verwachtten geen setlist informatie te kunnen verkrijgen, zijn voor het laatst uitgekeerd voor gebruiksjaar 2020 in september 2021 in de categorie AL-ref op basis van referentie repertoire uit (AL) live events en radio uit voorgaande jaren. Vanaf gebruiksjaar 2021 brengen we deze geldstroom in lijn met het nieuw ontwikkelde beleid rondom onverdeelbare gelden. Dat  wil zeggen dat de onverdeelde gelden met betrekking tot gebruiksjaar 2021  – nadat de inspanningsverplichting om setlist informatie te vergaren is verstreken –  in uitkeringsjaar 2025 vrijvallen en uitgekeerd worden op basis van nader te bepalen referentie repertoire uit gebruiksjaar 2021. Concreet betekent dat, dat als gevolg van de beleidsaanpassing de AL-ref afrekening tijdelijk – tot en met uitkeringsjaar 2024 – is opgeschort. 

Voor live categorieën worden de onverdeelde gelden over gebruiksjaar 2017 en 2018 in december 2022 uitgekeerd.