Organisatie

Buma/Stemra representeert twee instanties: Vereniging Buma en Stichting Stemra. De instanties hebben elk hun eigen statuten, reglementen en bestuur. Ook hebben ze gescheiden taken: Vereniging Buma behartigt de belangen van rechthebbenden op het gebied van muziekauteursrecht. Stichting Stemra behartigt hun belangen als het gaat om het mechanische reproductierecht. Buma/Stemra heeft één en dezelfde directie en uit efficiencyoverwegingen vergaderen de besturen van de Stichting en de Vereniging op hetzelfde moment.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van Buma/Stemra. De Algemene Ledenvergadering benoemt en ontslaat bestuurders, stelt de jaarrekening vast en besluit over statutenwijzigingen. Het bestuur en de Raad van Toezicht leggen verantwoording af aan de Algemene Ledenvergaderging.

Raad van Toezicht (RvT)
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene zaken. Ook heeft het een goedkeuringsbevoegdheid voor belangrijke besluiten en het beleidsplan met bijbehorende begroting. De RvT houdt in ieder geval toezicht op:

  • Besluitvorming binnen het directieoverleg
  • De realisatie van de doelstellingen
  • De strategie en voornaamste risico’s
  • De uitkomsten van beoordelingen van interne risicobeheersings- en controlesystemen
  • De naleving van wet- en regelgeving
  • Het opmaken van de jaarrekening en opstellen van de jaarlijkse begroting

Daarnaast kan de RvT commissies opstellen, waaronder een auditcommissie. Deze houdt onder meer toezicht op de administratieve organisatie en een goede werking van processen en systemen.

Raad van Rechthebbenden
De Raad van Rechthebbenden adviseert het bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast bereidt de Raad van Rechthebbenden de besluitvorming op de Algemene Ledenvergadering voor.

Bestuur
Het strategisch beleid wordt opgesteld door het bestuur. Vervolgens gaat het ter goedkeuring naar de Raad van Toezicht. Het bestuur krijgt de bestuurlijke en operationele rollen van het huidige bestuur en de huidige directie en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de onderneming. Bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering en leggen verantwoording af aan de ledenvergadering en de nieuwe Raad van Toezicht. Het nieuwe bestuur werkt volgens het collegiale model van besluitvorming en streeft naar consensus.