Bij Buma/Stemra zijn ongeveer 23.000 componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers aangesloten. Buma/Stemra zorgt ervoor dat wanneer hun creaties gebruikt worden zij daar een eerlijke vergoeding voor krijgen. Buma/Stemra incasseert via zusterorganisaties in het buitenland deze vergoedingen wereldwijd voor hun leden. Ook biedt Buma/Stemra het wereldrepertoire aan in Nederland en incasseert voor buitenlandse componisten, tekstschrijvers en uitgevers de vergoeding voor het gebruik en draagt dit af aan zusterorganisaties.

Visie
Muziek speelt een waardevolle rol in het leven. De makers zijn daarbij onmisbaar. Auteurs en uitgevers hebben recht op een eerlijke vergoeding. Wij dragen bij aan een wereld vol muziek.

Missie
Buma/Stemra exploiteert collectief de individuele auteursrechten van auteurs en uitgevers. Wij zijn ervan overtuigd dat collectief beheer essentieel is voor de waarde van het auteursrecht. Wij staan voor de optimale incasso en verdeling van de inkomsten. Klantgericht werken en tevredenheid van auteurs en uitgevers zijn voor ons leidend. Door het auteursrecht te beschermen en het maatschappelijk draagvlak te vergroten, leveren wij een bijdrage aan een wereld vol muziek.

Strategie
Als organisatie zonder eigen winstoogmerk strijden wij voor een eerlijke vergoeding voor de leden en aangeslotenen en komen we op voor wet- en regelgeving, alsmede uitleg daarvan, ter bescherming van het auteursrecht. Wij zetten ons in voor constante optimalisatie van de incasso en distributie, ook in samenwerking met zusterorganisaties. In bredere zin werken we door aan de verbetering van processen zoals distributie en repartitie, versterking van de servicegerichtheid en open communicatie met alle belanghebbenden. Wij spannen ons in om bij de meest efficiënte Europese Collectieve Beheersorganisaties (CBO’s) te blijven behoren.

Componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers

Componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers kunnen de exploitatie van hun muziekauteursrecht aan Buma/Stemra overdragen. Wij controleren vervolgens waar en wanneer hun muziek wordt gebruikt. Op basis van die controle zorgen we dat de muziekauteurs de vergoeding krijgen waar ze recht op hebben. Deze vergoedingen worden op zeer veel verschillende plekken geïncasseerd. Of het nu gaat om…

Van belangenbehartiging tot promotie

Buma/Stemra behartigt de belangen van muziekauteurs. Die taak zien we veel breder dan het incasseren en verdelen van vergoedingen. Zo helpen we onder meer samen met andere organisaties aan de handhaving van het auteursrecht. Daarnaast reserveert Buma een bedrag voor financiële steun aan onze leden en voor promotie van het Nederlandse muziekproduct. Voorlichting over muziekauteursrecht…

Bestrijding van piraterij en illegaal kopiëren

Het auteursrecht werkt alleen als mensen die de auteurswet overtreden, worden opgespoord en vervolgd. Om die reden werd in april 1998 Stichting BREIN opgericht. Stichting Brein formaliseert de samenwerking tussen auteurs- en naburig rechthebbenden die al tientallen jaren bestaat op het gebied van piraterijbestrijding voor audio, film, video en interactieve software. Stichting BREIN bestrijdt intellectueel…

Culturele en sociale steun

Buma/Stemra geeft sociale en culturele steun aan muziekauteurs. Muziekauteurs die in financiële nood verkeren, kunnen een beroep doen op het Sociaal Fonds Buma. Ze sluiten een lening af of kunnen in het uiterste geval zelfs een schuldsanering, schenking of overbruggingsuitkering krijgen. Van belang is dat de geboden handreiking ook tot een structurele oplossing leidt. Het…

Inspanningsverplichting Buma/Stemra inzake exploitatie en handhaving van auteursrechten

De beleidsvrijheid van Buma [Stemra] bij de uitoefening van de exploitatie van de auteursrechten is onder andere gerelateerd aan de kosten van exploitatie en handhaving, [Stemra: waarbij een afweging gemaakt moet worden tussen de kosten van exploitatie en handhaving van de auteursrechten van alle aangeslotenen enerzijds en het met de aangeslotenen overeengekomen inhoudingspercentage anderzijds]. Buma/Stemra…

Racoon
Wij zijn blij met Buma omdat zij ervoor zorgen dat het geld waar wij recht op hebben onze kant op komt, zonder dat wij zelf de administratie hoeven bij te houden. uit: Buma 100 – Racoon Racoon
close