Coronavirus: Informatie voor leden

De gevolgen van de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding terug te dringen, hebben verregaande consequenties voor alle bedrijfssectoren. Ook voor onze leden hebben de maatregelen grote gevolgen. Op korte termijn omdat optredens, campagnes en andere opdrachten zijn afgezegd. Op lange termijn omdat de omzet van muziekgebruikers daalt. Daardoor zullen de inkomsten uit auteursrecht van componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers sterk afnemen.

Om rechthebbenden tegemoet te komen, is besloten een aantal distributies te vervroegen:

  • Auteursrechtgelden uit live optredens in 2019 worden in april en mei 2020 uitgekeerd in plaats van september 2020. Met deze maatregel wordt ca € 12.000.000 4 tot 5 maanden eerder uitgekeerd aan rechthebbenden.
  • Auteursrechtgelden uit Radio en TV in 2019 worden in juni 2020 uitgekeerd in plaats van in september 2020. Met deze maatregel wordt ca € 38.000.000 3 maanden eerder uitgekeerd aan rechthebbenden.

Daarnaast hebben we besloten om een aantal betalingen die nu jaarlijks plaatsvinden per kwartaal uit te betalen:

  • Auteursrechtgelden uit live optredens volgens AL-Licenties worden vanaf gebruiksjaar 2020 per kwartaal afgerekend. Met deze maatregel wordt structureel ca € 7.000,000 tot € 10.000.000 6 tot 15 maanden eerder uitgekeerd.
  • Auteursrechtgelden uit Publieke en commerciële Radio en Televisie zenders worden vanaf gebruiksjaar 2020 per kwartaal afgerekend. Met uitkeren van gebruik uit Q1 2020 wordt in september 2020 aangevangen. Met deze maatregel wordt structureel ca € 27.000,000 tot € 30.000.000 3 tot 12 maanden eerder uitgekeerd.

Daarnaast stelt Buma/Stemra € 2.750.000 ter beschikking voor een noodfonds. Dit geld dient om de nood te verlichten van rechthebbenden die ondanks de generieke overheidsmaatregelen en de specifieke op de sector aangekondigde maatregelen in problemen komen. Sena heeft ook een bedrag beschikbaar gesteld, en we hopen dat de overheid het fonds zal aanvullen. Samen met de Raad van Rechthebbenden, het Sociaal Fonds Buma en Buma Cultuur zullen we nauwkeurige criteria en procedures afspreken voor uitkeringen aan onze rechthebbenden.

Meer informatie over overheidsmaatregelen kunt u hier vinden.

Veelgestelde vragen

Waarom doet Buma/Stemra dit?
Om rechthebbenden tegemoet te komen. Ook voor onze leden hebben de maatregelen grote gevolgen. Op korte termijn omdat optredens, campagnes en andere opdrachten zijn afgezegd. Op lange termijn omdat de omzet van muziekgebruikers daalt. Daardoor zullen de inkomsten uit auteursrecht van componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers sterk afnemen. We hopen door vaker en sneller te betalen onze rechthebbenden te helpen.

Om hoeveel geld gaat het?
Op korte termijn betaalt Buma/Stemra € 40-50.000.000 uit. Ongeveer € 15.000.000 hiervan gaat direct naar Nederlandse rechthebbenden.

Wanneer kan ik geld verwachten?
Auteursrechtgelden uit live optredens in 2019 worden in april en mei 2020 uitgekeerd; auteursrechtgelden uit Radio en TV in 2019 worden in juni 2020 uitgekeerd.

Welk geld wordt nu per kwartaal uitgekeerd dat hiervoor per jaar werd uitgekeerd?
Auteursrechtgelden uit live optredens volgens AL-Licenties en auteursrechtgelden uit Publieke en commerciële Radio en Televisiezenders.

Wie kunnen aanspraak maken op het noodfonds?
Samen met Sena en anderen proberen we er een substantieel fonds van te maken; we vragen de overheid om het aan te vullen tot een nog groter bedrag. We zijn bezig met het uitwerken van de procedures, en we zullen hier later meer over zeggen. Het fonds is bedoeld voor onmiddellijk getroffenen in de muzieksector.

Kan ik me nu al melden voor het noodfonds?
Dat heeft nu nog geen zin. U wordt later over het fonds geïnformeerd.

Hoeveel geld zit er in het noodfonds?
Buma/Stemra is samen met onder meer Sena in gesprek om in samenwerking binnen het veld en met de overheid te komen tot een noodfonds. Gesprekken met andere partijen lopen op dit moment. De komende weken overleggen wij met de overheid en vragen wij de regering  om met een veelvoud van de vanuit de sector beschikbare gelden te participeren. Buma/Stemra is bereid hier € 2.750.000 voor ter beschikking te stellen.

Waar is het fonds voor bestemd?
Dit fonds moet dienen om de nood te verlichten van rechthebbenden die ondanks overheidsmaatregelen in problemen komen. Uiteraard is daarbij van belang dat de middelen aanvullend zijn op steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen en daaraan niet in de weg staan of voor in de plaats komen.

Wie zijn er betrokken bij het vaststellen van hoe het noodfonds aangewend wordt?
Wij zullen voor het gedeelte dat voor onze rechthebbenden bestemd is met de Raad van Rechthebbenden, het Sociaal Fonds Buma en Buma Cultuur uitgangspunten en procedures afspreken.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt:

Hoe eerder en vollediger gegevens bij ons beschikbaar zijn, hoe eerder ze verwerkt kunnen worden.

Veelgestelde vragen over de TOZO-regeling:
Onderstaande vragen hebben betrekking op de mogelijke invloed auteursrechtuitbetalingen en giften uit het noodfonds ten aanzien van een TOZO uitkering. Buma/Stemra heeft voor deze vragen overleg gehad met belastingadviseurs van EY en heeft de vragen zo zorgvuldig mogelijk proberen te beantwoorden. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de informatie.

In mijn gemeente is weinig bekendheid met inkomsten uit het auteursrecht. Hoe leg ik ze uit hoe het werkt?
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de TOZO: aan onderstaande beantwoording kunnen geen rechten ontleend worden.
Voor een bepaling van tot welke periode inkomsten uit auteursrecht worden verkregen zijn drie momenten relevant:
1. Het moment waarop het werk is gecreëerd en er een auteursrechtelijk relevant werk ontstaat.
2. Het moment dat een werk (een versie van een liedje) vastgelegd wordt en/of openbaargemaakt (door liveopvoering, op de radio, tv of elders) en het recht op auteursrechtinkomsten voor muziekgebruik wordt verkregen;
3. Het moment waarop de inkomsten worden uitbetaald.

De componisten, tekstschrijvers en muziekuitgeverijen exploiteren niet zelf hun werk zoals genoemd onder 2. maar hebben zich daarvoor bijna allemaal aangesloten bij Buma/Stemra die dat voor hen, op eigen naam, doet. Buma/Stemra sluit voor het muziekgebruik in een jaar een groot aantal licenties af en incasseert daarvoor. Die gelden keert zij in een latere periode, vaak een jaar later, uit aan de componisten, tekstschrijver en muziekuitgeverijen. De inkomsten die bijvoorbeeld in 2019 worden gegeneerd, worden grotendeels in 2020 uitbetaald door middel van zogenoemde distributies.

Tellen inkomsten uit auteursrechten mee voor de bepaling van de toekenning of hoogte van de TOZO?
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de TOZO: aan onderstaande beantwoording kunnen geen rechten ontleend worden.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt in haar brief aan de Kamer van 24 april:
Alleen inkomen dat betrekking heeft op de periode waarover Tozo wordt aangevraagd wordt in aanmerking genomen. Bij inkomen uit arbeid is de periode waarop het inkomen betrekking heeft de periode waarin de arbeid, waaruit dat inkomen is verkregen, is verricht. Een factuur die betaald wordt in maart, maar waarvan het werk is verricht in februari, wordt dus niet betrokken bij het berekenen van de Tozo-uitkering.

Bovendien staat in artikel 32 lid 2 Participatiewet:
Middelen die het karakter hebben van uitgesteld inkomen worden in aanmerking genomen naar de periode waarin deze zijn verworven. Middelen die het karakter hebben van doorbetaling van inkomen over een periode worden in aanmerking genomen naar de periode waarin deze te gelde kunnen worden gemaakt.

Dit betekent dat wij van mening zijn dat auteursrechtinkomsten van makers in de 3 maanden waarvoor componisten, tekstschrijvers en uitgevers inkomsten ontvangen van Buma/Stemra, die dus betrekking hebben op gebruik in voorgaande periodes (veelal in het jaar daarvoor) niet verrekend dienen te worden met of dienen mee te tellen bij een TOZO-aanvraag.

Moeten giften, zoals giften uit het noodfonds meegenomen worden bij de bepaling van de hoogte van de TOZO?
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de TOZO: aan onderstaande beantwoording kunnen geen rechten ontleend worden.
Binnenkort kan een gedeelte van de leden van Buma/Stemra een aanvraag indienen bij het Noodfonds Muziek. Dit is een gift waar geen verplichting tegenover staat. Een gift is iedere handeling die ertoe strekt dat degene die de handeling verricht, een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt. De ontvanger wordt verrijkt, immers hij of zij ontvangt een bate waarmee het vermogen wordt vermeerderd en waar geen tegenprestatie tegenover staat. De ontvanger kan er in casu ook geen aanspraak op maken. Deze uitgaven gaan ten koste van het collectief van leden en deelnemers van Buma/Stemra en Buma/Stemra.

Kortom: een uitkering uit het Noodfonds Muziek is een gift en zij dient naar onze mening buiten beschouwing van de berekening van de TOZO te worden gelaten. Dit geldt zowel voor uitkeringen aan een BV als voor uitkeringen aan natuurlijke personen. Eventueel kan je naar punt 5.5. van de Handreiking TOZO verwijzen waarin is opgenomen dat een gift uit een ander fonds geen inkomenssteun betreft. Een schenking tot en met € 2.208 per jaar is vrijgesteld van schenkbelasting.